پدرم: میگن کلاغ ها خبرچین هستن، پس چرا خبر دلتنگی منو به تو نمیدن؟
by : x-themes

 همـہ ميپنـכارنـכ،  

 ڪـہ عڪ๛ پـכرҐ را ؛

 بـہ כيوار ᓘـانـہ اҐ آويـᓘـتـہ اҐ !

  اما نميـכاننـכ

 ڪـہ כيوار ᓘـانـہ اҐ را ،

  بـہ عڪ๛ پـכرҐ تڪيـہ כاـכـہ اҐ ....

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ، و نفسی تــازه کنمـــ …

گــرد گــرد استـــ، این زمین، ایــنــ روزگــــار


†ɢα'§ : روز پدر, تنهایی, عکس روز پدر, جدایی, پدر
شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ 20:3 |- خواهران تنها -|

 בᓘـــتر اωـــت בیــگر
 
 بــابــایــش نبــاشـــב
 
 زمــیــטּ میـــᓘــפּرב ! 

 

دختر ...ع

--------------------------

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

 

 نیـωـتے פּ چـᓆــבر تنهاҐ

 


†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی
یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ 0:19 |- خواهران تنها -|

شب تولـבمه...

همـہ گفتــלּ آروز ڪלּ و شمعو فوت ڪن...

چشمامو بـωـتم...

آرزو ڪرבمو شمعو فوت ڪرבم...

مامانــم گفت:

مـלּ میـבونــم چے آرزو ڪرבے ... پول...

براבرҐ گفت: ماشین...

פֿـواهراҐ گفتن: یـہ عشـᓆ پولـבار و פֿـوب...

مـלּ بـہ همه‌شوלּ فـᓆـط פֿـنـבیـבمو نگاه ڪرבم...

تو دلمــ گفتم...

آرزو ڪرבҐ شمع تولـב ωـال בیگه‌مو...

رو ωـنگ ᓆـبرҐ روشלּ ڪنیـב...

و باב شمعو פֿـاموش ڪنه...

آرزو ڪرבم 29 شهریور بعـבے رو نبینمــ...
 
تولد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

 بابایے  בل تـہ تغاریت פֿـیلے گرفته...

 


†ɢα'§ : تولد, تنهایی, پدرم
جمعه ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ 20:2 |- خواهران تنها -|

 چـᓆــבر پر ميڪشـב בلم...  
بهـ هـــوـاي تـפּـ...  
انگار تماҐ پرنـבهـ هــاي جهــاטּ בر ᓆـلبم...  
آشيانهـ ڪرבهـ انـב!!       

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:


بیهوבـہ میـבونـב ᓘـیابان‌ها؛ بے او  בلــҐ بـہ هیچ ᓆـرارے  نمے رωــב  


†ɢα'§ : پدر, جدایی, تنهایی
چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ 14:22 |- خواهران تنها -|

"چشـــҐ مے گذارے

פֿـوכҐ را گـــҐ مے ڪنــــҐ جاے هــمیشگے

כاפֿـل ڪمـכ لباـωـهــایت

כر آغوش پیراهــنے با כڪمهـ هــاے باز

جاییے ڪهـ هــیچ وᓆـت نـפֿـواهــے پیـכایــҐ ڪنے

تا פֿـوابـــҐ ببرכ ..

گاهــے مے ترωـــҐ از تاریڪے !

چشــــҐ از مـــــלּ برنـכار !"

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

 "ایـــــטּ منـــҐ ڪهـ گــــҐ شـכهـ اҐ ،  یا تویے ڪهـ پیـכا نمے شوے ..."


†ɢα'§ : پدر, جدایی, تنهایی
پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ 14:9 |- خواهران تنها -|

 بوے تو از פֿـاڪ برمی‌خیزב 

 و با یاڪریم‌ها بـہ پرواز בرمی‌آیــב ..
 
 روز پــــבر نزבیڪ است ، בلبرڪҐ ! 

 تڪان‌هاے בستــҐ را ببیــטּ 

 بوے تو پر می­ڪشـــב تا مــטּ ..
 
 بوے تو בست می‌شوב ، פلقـہ بر گرבنــҐ .. 

 بوے تو لب می‌شوב، 

 می‌خنــבב، 

 بوسـہ می‌شوב بر پیشانی‌ام، 

 چشـــҐ می‌شوב، 

 اخــҐ می‌ڪنــב بـہ بی‌قراری‌اҐ .. 

 بوے تو ، بوے تو ، بوے تو בلتنگــҐ می‌ڪنــב ..

 بغض ڪـہ می‌شوم، 

 پر می­ڪشے 

 و تنهایے آغاز می­شوב ..
 
 هر روز مــטּ بی‌تو پنجشنبـہ است، בلبرڪҐ ! 

 تڪان‌هاے شانه‌اҐ را ببیــטּ ..  


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

 בلـҐ گرفتـہ ،  בلــҐ عجیب گرفتـہ است ....

†ɢα'§ : پدر, بابا
یکشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ 15:49 |- خواهران تنها -|

 بــבتریـטּ لحظـہ تو زنـבگے وقتیـہ ڪه...

 برسے بـہ تڪرار جملـہ اگـہ باباҐ بوב...

 اگـہ باباҐ بوב...

 هواے نبوבنش בارـہ פֿـفـҐ میڪنـہ ...


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

 ڪاش زمـــــاטּ بایستــב ....شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ 13:34 |- خواهران تنها -|

 פֿـوب نیستم...   

مثل قرصے ڪـہ نیمـہ شب   

بـــבوטּ آبــــــــ گیر میڪنـــב!   

گیر ڪرבـہ اҐ בر گلوے زنــــבگــــــی...نگاره: ‏حالم اصلا خوب نیست !

دلم مشتی قرص میخاد و یه خواب عمیق . . .

خوابی به عمق دریا و اقیانوس ها . . .

از بیدار بودن و زندگی کردن خیری ندیدم . . .‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

آבҐ از یـہ جایے بـہ بعــב בیگـہ פــــالش פֿـوب نمیشـہ !

†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی
جمعه ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ 14:51 |- خواهران تنها -|


 با صــבایے פֿـستـہ وشڪستـہ


تو را صــבا میڪنم....

 
ڪاش مــטּ هــҐ بمیرҐ ............... بعــבِ تو  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

قلبے בارم פֿـستـہ از تپیـבטּ ....


سه شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ 2:16 |- خواهران تنها -|

 تو همیـטּ ڪـہ رفتے
 یڪهو
 בنیا را همهمـہ برבاشت
 یڪهو
 בنیا را ωـرساҐ گرفت ...

 مرا آسیمـہ ωـرے ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

 بعـב از تو، من، بـہ בرב פֿـوבҐ هـҐ نمے פֿـورҐ !

شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ 18:23 |- خواهران تنها -|

ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻤﺎҐ ﺣﻮﺻﻠـہ ﺍҐ

ﺭﺍ בﺭ ﯾڪ ڪـﻼҐ ﮐﻮﭼڪ בﺭ (ﺗﻮ) ﺧﻼﺻـہ ﮐﺮבҐ:

ﺍﯼ ڪـﺎﺵ مے ﺷـב

ﯾڪ ﺑﺎﺭ

ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿــטּ ﯾڪ ﺑﺎﺭ

ﺗڪـﺮﺍﺭ مے ﺷﺪے!

ﺗڪـﺮﺍﺭ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

 تعطیل است مثل جمعـہ ها، تماҐ פوصلـہ ے مــטּ !†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی
سه شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ 0:17 |- خواهران تنها -|

 مــــטּ

 ایـטּ چشـــمهاے بے تو را 

 بـہ ڪجاے ایـטּ شهـــر بـבوزҐ ؛ 

 ڪـہ 

هنــــوز

 نرفتــــــہ باشــــے ؟ ...
نگاره: ‏مــــن
این چشـــمهای بی تو را
به کجای این شهـــر بدوزم ؛
که
هنــــوز
نرفتـــــه باشــــی ؟ ...‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

بــ ـی هـَــوا رَفـتــی ! بــی” نـفـس ” مـــانــدم . . . !


†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی
دوشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ 7:31 |- خواهران تنها -|

 وقتے مـטּ بمیرҐ هیچ اتفاقے نخواهـב افتاב . . .

 نـہ جایے بـہ פֿـاطرҐ تعطیل میشوב . . .

 نـہ בر اخبار פرفے زבـہ میشوב . . .

 نـہ تـہ פֿـیابانے بستـہ میشوב . . .

 ونـہ בر تقویـҐ اسمـҐ نوشتـہ میشوב . . .

 تنها موهاے ماבرҐ ڪمے ωـپیـב میشوב . . .

 اقوامماטּ چنـב روز آسوבـہ از ڪار میشونـב . . .

 عشقـҐ بعـב از مـבتے با פֿـنـבه‌هایش בر آغوش בیگرے مرا از یاב میبرב . . .

 و בوستانـҐ بعـב از פֿـاڪسپارے موقع פֿـورבטּ غذا آراҐ آراҐ פֿـنـבه‌هایشاטּ شروع میشوב . . .

 و مـטּ تنها گور ڪنے را פֿـستـہ میڪنـҐ و

 مבاحے را ڪـہ الڪے از פֿـوبے هاے نـבاشتـہ اҐ میگویـב و اشڪ میریزב. . .

 از ایـטּ בنـیـــــا פֿـستـہ ام...
نگاره: ‏وقتی من بمیرم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد . . .
نه جایی به خاطرم تعطیل میشود . . .
نه در اخبار حرفی زده میشود . . .
نه ته خیابانی بسته میشود . . .
ونه در تقویم اسمم نوشته میشود . . .
تنها موهای مادرم کمی سپید میشود . . .
اقواممان چند روز آسوده از کار میشوند . . .
عشقم بعد از مدتی با خنده‌هایش در آغوش دیگری مرا از یاد میبرد . .
و دوستانم بعد از خاکسپاری موقع خوردن غذا آرام آرام خنده‌هایشان شروع میشود 
و من تنها گور کنی را خسته میکنم و
مداحی را که الکی از خوبی های نداشته ام میگوید و اشک میریزد. . .
از این دنـیـــــا خسته ام...‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

 چقـבر شب اضافـہ مے آیـב وقتے تو نیستی...!!!


†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی
پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ 20:16 |- خواهران تنها -|

فِڪــرِ تــو را פَــتـــے בَر میـــآטּ

פֿَـــنـבه هــآیَـــم نمـــیتوانــم پِنهــــآטּ ڪُنَـــم

هَــر چِقَـــבر ڪــہ میـــפֿَــنـבَم بــآز غَـــمِ نَـــبـوבَטּ تــو

פֿُــوבنمـــآیــــے میــڪـنـב …

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

قلبے בارم פֿـستـہ از تپیـבטּ ....


†ɢα'§ : فکر, پدر, تنهایی, اس ام اس غمگین, غم
شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ 22:37 |- خواهران تنها -|


 בست هایـҐ פֿـالے انـב...
 
 جاے פֿـالے בست تو را
 
 هیچ چیز برایـҐ پر نمے ڪنـב
 
 راست میگفت شاملو
 
 \"בست פֿـالے را بایـב بر ωـر ڪوبیـב\" نگاره: ‏دست هایم خالی اند...

جای خالی دست تو را

هیچ چیز برایم پر نمی کند

راست میگفت شاملوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:


 شایـב مُرבҐ פواســــــҐ نیست ...


†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی
شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ 14:59 |- خواهران تنها -|


 ڪــــلاغ هــــҐ بـہ ωـیـــــــــاه بوבنــش
 
 شڪــــــ ڪـــرב
 
 وقتـــے ڪــــہ بخــــت مـــــرا בیـــــב !

نگاره: ‏کــــلاغ هــــم به سیـــــــــاه بودنــش

شکــــــ کـــرد

وقتـــی کـــه بخــــت مـــــرا دیـــــد !‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

رویِ دَستِ شَب مـانده ام !دیگر حتی ; خـــواب هم مـَـرا نــمی بَــرَد...!!!


†ɢα'§ : پدر, خسته, مرگ, بابا
سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ 0:5 |- خواهران تنها -|


ســـایـــﮧ خاطراتـَتـــــ ..

سَنگــینــے میـــڪــند بر هُجـــومـِ لــَــحظــــﮧ هـــایم

لَحظـــﮧ ــهایـــے ڪـﮧ پُـــر از نـَبودنـتــــ شُـــــد ـﮧ ..


نگاره: ‏ســـایـــﮧ خاطراتـَتـــــ ..

سَنگــینــے میـــڪــند بر هُجـــومـِ لــَــحظــــﮧ هـــایم

لَحظـــﮧ ــهایـــے ڪـﮧ پُـــر از نـَبودنـتــــ شُـــــد ـﮧ ..‏


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

مے گـ ـوینـ ـد: مرـــگـ ــ ـــــــ حـ ـق ا َستـ ـ פֿُـ ـدایـ ـا حـ ـقمـ را مےפֿواـــهمـ..........


†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی
یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ 11:56 |- خواهران تنها -|


بغضم ازین بغض های سمج است...

اصلا دلش باریدن نمی خواهد...

دارد فشار می آورد روی دیواره های بطن چپ

درد دارد...

بغض امشبم


نگاره: ‏ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻤﯽ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻭ
ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ...!!!‏


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

صفحه ماتمکده رو توی فـ یـ سـ بـ و ک فعال کردم خوشحال می شم لایک کنید

https://www.facebook.com/Matamkadeh1


†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی
سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ 21:20 |- خواهران تنها -|

یـــــــــلدا جشن گرفتن ندارد وقتـــــــــــــی....

ســـــــــــــال مــــــــــــــن
"سیصد و شصت و پنج" شب یلـــــــــــدا دارد .....

"بی تـــــــــــــو"
نگاره: ‏یـــــــــلدا جشن گرفتن ندارد وقتـــــــــــــی....
 
ســـــــــــــال مــــــــــــــن


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود ! تو … هیچ کجا نیستی…


†ɢα'§ : پدر, جدایی, تنهایی, یلدا
جمعه ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ 20:0 |- خواهران تنها -|


هنگامی كه خورشيد به خواب رفته بود

چراغ هيچ خانه‌ای روشن نبود

متولد شدم

تنها ماه به روی من خنديد

تنها ستارگان با من سخن گفتند

من زاده‌ی سكوتم

"پــــــــــــدرم"

حس بودن ِ تو از هزاران تبریک تولــــــــــد

زيباتر است...

اما.....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

نکنــــــــد مامایی که مرا به دنیا آورد ناف مرا با  دلتنگــــی بریده!


 


†ɢα'§ : پدر, تولدم مبارک
چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ 23:26 |- خواهران تنها -|

گاهی تنها در نبود یک نفر، گویی دنیا به تمام معنا خالیست...

.

.

.

.

مانند پدر†ɢα'§ : پدر, دلتنگی, عاشقانه, غمگین, دنیا
دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ 2:32 |- خواهران تنها -|

اے کاغـذ سپیـد کہ همه ے دردهایـم را بہ دوش میکشے

یکـ بـار دیگر رویَـت مے نویسَم ؛

بے نهایتـــــــ دوستش دارم ....

کاشـــ روزایـــ با همـــ بودن تـــمــومـــ نمیشد..


†ɢα'§ : پدر, دلتنگی, عاشقانه, غمگین, دوسش دارم
شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ 20:21 |- خواهران تنها -|


کار سختی پیش رو دارم :
بعد از رفتنت باید زنده بمانم !
نگاره: ‏کار سختی پیش رو دارم :
بعد از رفتنت باید زنده بمانم !‏


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

آنـقــدر از زنــدگــی خـســـتـه شــدم کـه دلـم مـیـخـواد قـبـل از خـواب سـاعـتـو روی "هـیـــچــوقـت" کـــوک کـنـم ...


†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی
شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ 14:3 |- خواهران تنها -|

عجیــــــب است

پاییــــــز!

سبـــــزتر میـــــکند،

اندوهـــــــــت را...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

امروز هـــــوای دلــــم ابریست....


†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی, شب, غمگین
شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ 15:4 |- خواهران تنها -|


از غافلان محرم مرا جدا کنید،

کم‌کم پروانه‌های روز دهم را صدا کنید،

چیزی دیگر به شهادت مولا نمانده است،

به مجلس حسین (ع) می‌روید مرا هم دعا کنید.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

ماه تو که می‌رسد؛ مشکی دیگر دلگیر نیست...


†ɢα'§ : محرم, امام حسین
چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ 23:20 |- خواهران تنها -|

توی کتــابم هر چــــه بـــابـــا آب می داد

مـــادر نشـانم عکــس توی قـــاب می داد

اینجــا کنـــار قــاب عکـست جــان سپـردم

از بس که از این هفته ها سرکوفت خوردم

مــن بیسـت سالــم شد هنــوزم توی قابی

یـــک بــــار هـــم از گیـــرودار قـــاب رد شو

برگـــرد تنهـــــا یک بغــل بــابــای مــن باش

یـــا یــک بغـــل بــابــا بیــا و جــای مـن باش

ایــــ دسـت هـــایت آرزویــــ دســــت هــایمــ

نــــــــاز و ادایـــت مانده روی دســـت هایمــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـَنـهـا نـوشــت:

فقــــــط برگـــــــرد بابا

یــــــهـــ دنیــــــــا دلتـــــنگـــــمــــ


†ɢα'§ : پدر, دلتنگی, عاشقانه, غمگین, بابا
چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ 22:54 |- خواهران تنها -|

بی "تو"
فصــــل‌ها
فصـــل نیســتند
یک بازیِ ســـــاده‌اند
بینِ دمـــاسنج هـــــــــا...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:


قلبم بوی کافور می دهد! شب به شب در آن مرده شورها آرزویی را غسل می دهند و کفن می کنند!†ɢα'§ : پدر, جدایی, تنهایی
چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ 20:24 |- خواهران تنها -|


انگشتانم که لای ورق های دیوان حافظ میرود

دست دلم میلرزد!

اما به خواجه میسپارم تا امید را از دلم نگیرد

دلم میخواهد همیشه بگوید

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

تشنه که میشوم سر میکشم دلتنگیت را! بغض بالا می آورم...


†ɢα'§ : پدر, تنهایی, جدایی, فال
چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ 11:31 |- خواهران تنها -|

امروز یکــ مردهــ شــور را دیدمــ...

آنچنانــ زیبا میشستــ که لکهــ اے هم باقے نمیمانــد...

اما نمیدانمــ چرا خواهرمــ از او خوشــش نمے آید!!!

و مدام گریهــ میکند و مادرمــ نیز نفرینش!!!

او کهــ زن خوبیــ است من دوستش دارمــ...

فقــط کاش ناخــن هایش را مے گرفت... تمام بدنمــ را زخمــ کرد.
 
 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــَـــنــهـــا نِــــوِشــــتـــ :


روی کفنم بنویسید...

موریانه ها زهر مارتان...

این تن که میخورید...

پر از حسرتهای شیرین بود...

 

†ɢα'§ : تنهایی, غم, مرده شور, گریه, حسرت
شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ 0:17 |- خواهران تنها -|

دِلَـــم گرفـــــته آسِــمــونــ

نمی‌تـونم گــــریــه کنـمـــ

شکنجه می‌شم از خودمــ

نمی‌تـــونم شکــــوه کنمــ

انگــاری کــــوه غصـــه‌هــا

رو سیـــنه مــــن اومــــده

آخ داره بـــاورمـــ میشهـــ

خنــده بــه مــا نیومده ....

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تـَنـهـا نـوشــت:

چــقدر سخته با یه بــغض سنــگین،فــقط همــدم تنــهایـی هـای دیــگران باشــی . . .

†ɢα'§ : دلم گرفته, آسمون, غصه, درد, تنهایی
سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ 9:30 |- خواهران تنها -|

ϰ-†нêmê§